Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Detektywistyczna i Ochrony Joker Sp. z o.o, oraz współadministrator Joker Sp. z o.o, Joker Security Sp. z o.o. oraz Olimpia Konwój Sp. z o.o
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 61 852 80 32 lub adresem email iod@joker-security.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, reklamacji, złożenia oferty handlowej, cenowej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji ofert, przyszłej ewentualnej umowy, reklamacji.
  5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania oferty, ewentualnej umowy, reklamacji a po jej zakończeniu w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
  9. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi/ograniczy realizację zawartej umowy oraz prowadzenie działań posprzedażowych, marketingowych i reklamacyjnych.
  10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. Nie stosujemy plików cookies w celu profilowania na stronie www.